Turn off light Favorite Comments () Report
  • Server 1

Seoul Searching (2015) ต่างขั้วทัวร์ทั่วโซล

ในปี 1986 กลุ่มวัยรุ่นชาวเกาหลีที่เกิดในต่างประเทศเข้าร่วมค่ายฤดูร้อนในเกาหลีใต้

Genre: Comedy

Duration:

IMDb: 7